اخبار بیشتر

آموزش، پژوهش و نوآوری در صنعت غذا.

متاسفانه هیچ مطلبی برای نمایش وجود ندارد!


آخرین رویدادهای علمی آموزشی دانشکده صنایع غذایی

برگزاری جلسه آشنایی با آیین نامه های جدید دانشجویی