مصاحبه روزنامه شهرآرا با جوان ترین دانشجوی پسادکتری ایران