دانشکده صنایع غذایی

*****

«اعضای هیأت علمی»

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

پست الکترونیک

«گرایش مهندسی صنایع غذایی»

مهدی کاشانی نژاد

استاد

kashani@gau.ac.ir

سید مهدی جعفری

دانشیار

smjafari@gau.ac.ir

حبیب الله میرزایی

دانشیار

mirzaie@gau.ac.ir

امان محمد ضیایی فر

دانشیار

ziaiifar@gau.ac.ir

«گرایش فناوری مواد غذایی»

یحیی مقصودلو

استاد

y.maghsoudlou@gau.ac.ir

مهران اعلمی

دانشیار

mehranalami@gau.ac.ir

محبوبه کشیری

استادیار

kashiri@gau.ac.ir

«گرایش زیست فناوری مواد غذایی»

مرتضی خمیری

دانشیار

khomeiri@gau.ac.ir

علیرضا صادقی

استادیار

sadeghi@gau.ac.ir

علی مؤیدی

استادیار

amoayedi@gau.ac.ir

«گرایش شیمی مواد غذایی»

علیرضا صادقی ماهونک

دانشیار

sadeghiaz@gau.ac.ir

محمد قربانی

دانشیار

m.ghorbani@gau.ac.ir

هدی شهیری طبرستانی

استادیار

shahiri.hoda@gmail.com

*****

4652 :تعداد دفعات بازید


ارتباط مستقیم با ریاست

contact2_us

صنایع غذایی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو