پرسنل اداری

«کارکنان دانشکده صنایع غذایی» نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس زینب گرائیلی اداری و کارشناس آزمایشگاه 01732423080 منصوره اسلامی مسئول دفتر رئیس 01732425655 نعمت میرکریمی کارشناس آموزشی 01732426082 داخلی 328 فتح الله تربتی نژاد کارشناس اداری

پرسنل اداری