مصاحبه روزنامه شهرآرا با جوان ترین دانشجوی پسادکتری ایران

دکتر حسن صباغی دوران کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی خود را در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی طی ده سال پیاپی (96-1386) گذرانده است. ایشان بلافاصله پس از اتمام دوران تحصیل خود از جانب بنیاد ملی نخبگان به عنوان پژوهشگر پسادکتری (فوق دکترای تخخصی) برگزیده […]

مصاحبه روزنامه شهرآرا با جوان ترین دانشجوی پسادکتری ایران