پرسنل اداری

«کارکنان دانشکده صنایع غذایی»
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
زینب گرائیلی اداری و کارشناس آزمایشگاه 01732423080
منصوره اسلامی مسئول دفتر رئیس 01732425655
نعمت میرکریمی کارشناس آموزشی 01732426082 داخلی 328
فتح الله تربتی نژاد کارشناس اداری