مدیریت

«مدیر گروه شیمی و میکروبیولوژی مواد غذایی»
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
علیرضا صادقی ماهونک دانشیار
«مدیر گروه مهندسی و فناوری مواد غذایی»
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مهران اعلمی دانشیار 01732427060