آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

 

*****

 

آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

*****

microbiology__3_ microbiology__1_

20170521_100432 20170521_100621

*****

 

لیست امکانات موجود:

اینکوباتور معمولی و یخچال دار

ترازو دیجیتال با دقت 0/001

اینکوباتور یخچال دار شیکردار

هود میکروبی و لامینار

اتوکلاو 25 و 75 لیتری

مایکروویو خانگی دوو

استوماچر سیرکولاتور

سانتریفیوژ معمولی

ست کامل سمپلر

الکتروفورز افقی

بن ماري

pH متر

آون