برگزاری جلسه آشنایی با آیین نامه های جدید دانشجویی

جلسه آشنایی با آیین نامه های جدید دانشجویی برای دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در روز دوشنبه مورخ 97/8/21 توسط مدیران محترم گروه ها در سالن همایش دانشکده برگزار گردید