مصاحبه روزنامه شهرآرا با جوان ترین دانشجوی پسادکتری ایران

 

دکتر حسن صباغی دوران کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی خود را در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی طی ده سال پیاپی (96-1386) گذرانده است. ایشان بلافاصله پس از اتمام دوران تحصیل خود از جانب بنیاد ملی نخبگان به عنوان پژوهشگر پسادکتری (فوق دکترای تخخصی) برگزیده شد و این دوره تحقیقاتی را به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز نمود.

اکنون ایشان جوان ترین پژوهشگر پسادکتری (Postdoctoral Researcher) در ایران است که به همین بهانه این دانش آموخته دانشکده صنایع غذایی با روزنامه شهرآرا در مشهد مصاحبه داشه است. مشروح این مصاحبه انگیزشی را در لینک ذیل بخوانید. 

کلیک کنید